IV Concurs de Composició de Música Festera per a Banda i Dolçaina

Descarregat les bases en PDF: Bases concurs IV Concurs Múscia Festera.pdf

Per a esta convocatòria l’objectiu es centra en la música que potencie la inclusió de la dolçaina en la banda de música de les societats musicals valencianes. El Concurs posarà el focus en la desfilada de Moros i Cristians, en la modalitat marxa mora i marxa cristiana.

El Concurs es desenvoluparà en dos fases. En la primera, des de l’1 de març del 2022 fins el 17 de juliol de 2022, després de rebre les obres dels concursants, un jurat especialista en la matèria serà qui seleccionarà les tres obres mereixedores de guanyar el premi en cada modalitat. La fase final serà en el Concert que es celebrarà quan la organització ho estime oportú dins l’any 2022. Les dates d’anunci de les obres finalistes i gala d’entrega de guardons seran publicades en les respectives webs de l’organització i les xarxes socials.

BASES

 1. Podran participar en el concurs tots/es els/les compositors/es que ho desitgen.

 2. Les obres presentades han de ser originals, inèdites, i no han d’haver estat interpretades en públic anteriorment. Per esta edició sols es contempla la formació musical Banda de Música amb dolçaina. Es poden presentar obres per a les següents modalitats:

  • Marxa Mora
  • Marxa Cristiana
 3. Les obres s’han de presentar amb tres còpies impreses i un arxiu pdf de la partitura, guió i particel·les, amb un LEMA i la modalitat en que participa, a més d’un suport informàtic amb una maqueta d’àudio de la composició realitzada, que permeta escoltar mínimament l’obra, és a dir: midi, àudio o format d’editor de partitures (Finale, Sibelius, Encore, etc...). A part i en un sobre tancat amb el mateix lema, s’ha d‘ incloure:

  1. Títol de l’obra.
  2. Fotocòpia del DNI del concursant.
  3. Declaració jurada de que l’obra és inèdita i no ha estat estrenada.
  4. Dades de contacte.
  5. Breu currículum.

  Les obres es presentaran o enviaran a : Ajuntament del Verger, C/ Cervantes 10 , El Verger ( Alacant ) C.P. 03770 Tlfn. 965750125

 4. S’atorgarà un únic premi per modalitat. La dotació per premis i modalitats serà la següent:

  • Marxa mora: 2000 €
  • Marxa cristiana: 2000 €
 5. El jurat qualificador estarà format per tres professionals de la música en el camp de la composició musical i coneixedors de la festa de Moros i Cristians. Tot el material serà remés als membres del jurat junt amb un model d’acta per a puntuar cada una de les composicions, seleccionant d’entre totes elles les que, al seu parer, seran les tres finalistes, i que remetran al seu torn a l’Organització del Concurs, El Contrapunt, abans del dia 1 d’agost de 2022 per a la publicació per la seua banda dels lemes de les mateixes en els mitjans de comunicació al seu abast per a coneixement dels interessats/des.

 6. Farà de secretari el de l‘associació Espai de Música Jove del Verger, el qual redactarà l’acta corresponent. Amb veu però sense vot en el veredicte tècnic, un representant del Consell Moro i Cristià del Verger, a més del Regidor de l’Ajuntament del Verger.

 7. El jurat qualificador podrà declarar deserts els premis . En cas de declarar-se desert un premi, l‘organització podrà destinar part del premi a una altra modalitat en cas que consideren donar un segon premi amb dotació econòmica.

 8. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 17 de juliol de 2022. Si a la finalització d’aquest termini no s’hagueren presentat un mínim de 3 composicions, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs d’alguna de les modalitats.

 9. Hi haurà tres obres finalistes com a màxim de cada modalitat.

 10. Per a cada modalitat hi haurà un Premi del Públic sense dotació econòmica.

 11. En edicions posteriors de l’obra guanyadora, esta haurà de portar la llegenda “Premi de Composició IV Concurs de Composició de Música Festera d‘El Verger”. Així mateix l’organització es reserva el dret de posar el títol de les obres guanyadores amb l’assessorament del Consell Moro i Cristià, per tal d’homenatjar a persones o entitats que contribueixen notòriament al desenvolupament de la festa dels Moros i Cristians del Verger.

 12. Quedaran en poder de l’Espai de Música Jove del Verger, i passaran a formar part del seu arxiu, les obres finalistes i una còpia de totes les obres presentades al concurs. També passaran a formar part de l’arxiu de l’Espai de Música Jove del Verger els originals de les obres no premiades que no hagen estat reclamades abans del dia 1 de setembre del 2022. L’Espai de Música Jove es reserva expressament el dret d’interpretació i ús de les obres presentades a concurs i la seua difusió per tots els mitjans de comunicació. Les obres finalistes es podran incloure en CD’s editats per esta. A més a més, la Comissió Organitzadora d’aquest Concurs, es reserva el dret d’editar les obres finalistes, bé per si o per mitjà de terceres persones físiques o jurídiques

 13. Els compositors de les obres conservaran els seus drets d’autor. L’Espai de Música Jove podrà utilitzar els drets d’autor amb el compromís d’editar un CD conjuntament amb el Consell Moros i Cristians del Verger, i l’Ajuntament del Verger, amb total indemnitat.

 14. Els concursants, amb renúncia expressa al seu propi fur, es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Dénia per a dilucidar totes les diferències que pogueren suscitar-se amb ocasió de la interpretació i/o execució de les presents bases o de qualsevol altra derivada del present concurs.

 15. El fet de presentar obres a aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, així com de les decisions que adopte el jurat. El jurat i les entitats que convoquen el concurs queden facultades per a resoldre segons el seu criteri qualsevol imprevist que poguera sorgir.

El Verger,22 de febrer de 2022.

INSTRUMENTACIÓ

 • Guió o partitura
 • Vent-Fusta
  • Flautí
  • Flautes 1-2
  • Oboe 1-2
  • Fagot
  • Dolçaina
  • Requint
  • Clarinets 1-2-3
  • Clarinete Baix
  • Saxofons alt 1-2
  • Saxofons tenors 1-2
  • Saxofó baríton
 • Vent Metall
  • Trompes 1-2
  • Trompes 3-4
  • Trompetes 1-2
  • Trompeta 3
  • Trombons 1-2
  • Trombó 3 (o baix)
  • Fliscorn 1-2 (o)
  • Bombardí
  • Tuba
 • Percussió

  • Bombo
  • Timbals
  • Percussió accessoria(*)

  (*) La percussió que considere l’autor, sempre que puga incloure’s en una desfilada de Moros i Cristians a la que deu servir.

Previous Post Next Post