I Concurs de Composició de Música de Concert per a Dolçaina solista i petits Ensembles

Descarregat les bases en PDF: Bases concurs dolçaina solista i tabal maig 2021.pdf

L'Espai de Música Jove del Verger, Tocant i Rodant i l'Ajuntament del Verger conjuntament amb el patrocini de la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res convoquen el I Concurs de Composició de Música de Concert per a dolçaina solista i petits ensembles.

La dolçaina, associada majoritàriament als actes de carrer exercint les funcions habituals dins de cada gènere de la música tradicional valenciana, en les darreres dècades ha viscut una evolució sense precedents. L'augment de l'alumnat a les escoles ha estat exponencial i la creació de nou repertori per a les Colles de Dolçaina ha provocat una necessitat d'estudi i una millora interpretativa de les dolçaineres i dolçainers, indubtablement.

Però la dolçaina, amb totes les seues possibilitats expressives, ha estat també en el passat segle, l'instrument amb què els més agosarats han assumit, al costat del tabaleter, grans reptes interpretatius en pujar a l'escenari, en situacions de concert, de vegades improvisats, amb tocates de lluïment personal que elevaven per moments la categoria del dolçainer i el tabaleter. És i ha sigut sempre eminentment un instrument solista, fidelment acompanyat pel tabaleter.

És per tant, esta vessant solista en situació de concert, la que tot i estar fomentada pels distints concursos de composició de dolçaina i piano, dolçaina i banda, etc. necessita seguir creixent explorant nous terrenys amb les combinacions i les distintes fesomies que es puguen establir en les formacions que acompanyen al solista.

Amb tot, cal puntualitzar que el fenomen de la "riproposta", entés com el procés de transformació i recreació de la nostra música tradicional influenciat o no per altres llenguatges musicals externs a la tradició, és un dels motors per seguir mantenint viva la flama en la contemporaneïtat més si tenim en compte la recent implantació dels Estudis Superiors de Música Tradicional als conservatoris. S'ha creat la necessitat d'incrementar el repertori de qualitat per a dotar de continguts d'alt nivell a l'especialitat de dolçaina. Alhora, és bàsic també per a la convivència de la nostra especialitat amb la resta d'itineraris interpretatius dels estudis de Grau Professional i Grau Superior.

Per tots estos motius, amb este concurs la nostra associació vol contribuir i aportar el seu gra de sorra al creixement i desenvolupament dels intèrprets solistes de dolçaina.

BASES

 1. Podran participar en el concurs tots/es els/les compositors/es que ho desitgen.
 2. Les obres presentades han de ser originals, inèdites, i no han d’haver estat interpretades en públic anteriorment.
 3. Sols hi haurà una modalitat
  1. Obra lliure de Concert (Suite, Fantasia, Poema simfònic, etc.) per a dolçaina en G i tabal solistes acompanyats de Quintet de Metalls. Amb una durada màxima de 12 min. Serà obligatori l’aparició d’almenys una cadència per a dolçaina i tabal solistes.
 4. Les obres s’han de presentar amb una còpia impresa i un arxiu .pdf de la partitura o guió i particel·les, amb un LEMA, a més d’un suport informàtic amb una maqueta d'àudio de la composició realitzada, que permeta escoltar mínimament l’obra, és a dir: midi, àudio o format d’editor de partitures. (Finale,Sibelius,Encore,etc.). A part i en un sobre tancat amb el mateix lema, s’hi ha d‘ incloure:

  1. Títol de l’obra.
  2. Fotocòpia del DNI del concursant.
  3. Declaració jurada de que l’obra és inèdita i no ha estat estrenada.
  4. Dades de contacte.
  5. Breu currículum.
  6. Les obres es presentaran o enviaran a :

   Ajuntament del Verger, C/ Cervantes 10 , El Verger ( Alacant ) C.P. 03770 Tlfn. 965750125

 5. S’atorgarà un únic premi: Obra lliure de Concert per a dolçaina i tabal solista amb Quintet de metalls: 2000 €.
 6. El jurat qualificador estarà format per tres professionals de la música en el camp de la composició musical i la interpretació en dolçaina.. Tot el material serà remés als membres del jurat junt amb un model d'acta per a puntuar cada una de les composicions, seleccionant d'entre totes elles les que, al seu parer, seran les tres finalistes, i que remetran al seu torn a l'Organització del Concurs, El Contrapunt, abans del dia 17 de setembre de 2021 per a la publicació per la seua banda dels lemes de les mateixes en els mitjans de comunicació al seu abast per a coneixement dels interessats/des.
 7. Farà de secretari el de l‘associació Espai de Música Jove del Verger, el qual redactarà l'acta corresponent. Amb veu però sense vot en el veredicte tècnic, un representant de l'Ajuntament d'el Verger.
 8. El jurat qualificador podrà declarar deserts els premis.
 9. El termini d'admissió d'originals finalitzarà el dia 17 de setembre de 2021. Si a la finalització d'aquest termini no s'hagueren presentat un mínim de 3 composicions, l'organització es reserva el dret anul·lar el concurs.
 10. Hi haurà tres obres finalistes com a màxim de cada modalitat. Totes les finalistes seran interpretades per Tocant i Rodant en el Concert que se celebrarà durant novembre del 2021 en la Casa de Cultura d’El Verger.
 11. Per a cada modalitat hi haurà un Premi del Públic sense dotació econòmica i les mencions honorífiques que s’estimem oportunes per part del jurat tècnic.
 12. En edicions posteriors de l'obra guanyadora, esta haurà de portar la llegenda "Premi de Composició I Concurs de Composició de Música de concert per a dolçaina i petits ensembles".
 13. Quedaran en poder de l'Espai de Música Jove del Verger, i passaran a formar part del seu arxiu, les obres finalistes i una còpia de totes les obres presentades al concurs. També passaran a formar part de l'arxiu de l'Espai de Música Jove del Verger els originals de les obres no premiades que no hagen estat reclamades abans del dia 5 de març del 2022. L'Espai de Música Jove López Cabrera i Tocant i Rodant es reserven expressament el dret d'interpretació i ús de les obres presentades a concurs i la seua difusió per tots els mitjans de comunicació. Les obres finalistes es podran incloure en CD's editats per esta. A més a més, la Comissió Organitzadora d'aquest Concurs, es reserva el dret d'editar les obres finalistes, bé per si o per mitjà de terceres persones físiques o jurídiques.
 14. Els compositors de les obres conservaran els seus drets d'autor. L’Espai de Música Jove López Cabrera podrà utilitzar els drets d'autor amb el compromís d'editar un CD conjuntament amb Tocant i Rodant, i l'Ajuntament del Verger, amb total indemnitat.
 15. Els concursants, amb renúncia expressa al seu propi fur, es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Dénia per a dilucidar totes les diferències que pogueren suscitar-se amb ocasió de la interpretació i/o execució de les presents bases o de qualsevol altra derivada del present concurs.
 16. El fet de presentar obres a aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, així com de les decisions que adopte el jurat. El jurat i les entitats que convoquen el concurs queden facultades per a resoldre segons el seu criteri qualsevol imprevist que poguera sorgir.

El Verger,22 de maig de 2021.

Instrumentació: Quintet de metalls i dolçaina i tabal.

 • Guió o partitura
 • Dolçaina in G
 • Tabal
 • Trompeta 1 en Bb
 • Trompeta 2 en Bb
 • Trompa en F
 • Trombó en C
 • Tuba en C

Previous Post Next Post